Rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Finnsusp Oy (markkinointinimi Piiloset)
Yhteystiedot: Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto
puh: 02 489 110

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Heidi Hirviniemi, puh 050 372 3787, heidi.hirviniemi@piiloset.fi

REKISTERIN NIMI

Finnsusp Oy:n (Piilosetin) asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään tuotteiden markkinointiin sekä tutkimusten, kampanjoiden ja kilpailuiden järjestämiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla optikkoliikkeeltä saatu toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, jolloin tietoja käytetään asiakkaalle valmistettavan tuotteen yksilöintiin, toimitukseen ja laskutukseen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden ylläpitoon, asiakkaiden informoimiseen ja muistuttamiseen rekisterinpitäjän palveluista ja suoramarkkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Tietoja voidaan hyödyntää myös rekrytoinnissa, jos tietojen antaja on niin nimenomaisesti toivonut. Rekisteriin tallennettujen hyväksyttyjen tavaran- ja palvelutoimittajien (jatkossa: toimittajien) tietoja tarvitaan yrityksen liiketoimintaa varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterin sisältämä tietosisältö voi käyttäjäkohtaisesti vaihdella. Rekisteriin voidaan merkitä seuraavia käyttäjätietoja:
etu- ja sukunimi
ikä
osoitetiedot
sähköpostiosoite
puhelinnumerot
yritys tai yhteisö
kontaktihistoria (puhelin, sähköposti, some jne)
markkinointihistoria (mitä kampanjoita asiakkaalle on lähetetty jne)
asiakkaan itsensä antamat lisätiedot (harrastukset, silmälasien käyttö, piilolinssien käyttö jne.)
rekrytointitarkoituksissa: koulutus ja ammatti, työkokemus, henkilötunnus ym CV: stä ja työpaikkahakemuksesta ilmi käyvät tiedot
palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteet ovat asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa ilmoittamat tiedot sekä asiakkaalle valmistettavien tuotteiden tilauksen yhteydessä asiakaspalvelulle ilmoittamat tiedot. Asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti ja/tai mobiili) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä yritysasiakkailta saatavien tuotetilausten viitetietoina sekä henkilön koulutukseen ja työuraan liittyviä tietoja, jotka hän on luovuttanut rekrytointitarkoituksiin. Säännönmukaisena tietolähteenä ovat myös Finnsusp Oy:n rekrytointi-ilmoituksiin vastanneet työnhakijat. Tietoja voidaan täydentää työnhakijan antamien lisätietojen pohjalta ja työnhakijan suostumuksella.  Hyväksytyistä toimittajista pidetään Finnsusp Oy:n laatujärjestelmän mukaisesti toimittajalistaa, joka saattaa sisältää yhteyshenkilöiden henkilötietoja, kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jos tietoon tulee, että toimittajan yhteyshenkilö on vaihtanut työpaikkaa, muutetaan tiedot toimittajalistassa sen mukaisesti.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Asiakastietoja voidaan käsitellä Finnsusp Oy:n ja sen lukuun toimivien yhteistyökumppaneiden, mukaan lukien ohjelmistotalot, toiminnassa tässä selosteessa kuvatulla tavalla. Asiakastietoja luovutetaan sivullisille vain asiakkaan tai asiakkaan laillisen edustajan suostumuksella nimenomaisen lain säännöksen nojalla. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakkaiden, toimittajien ja työhakijoiden tietoja voivat käsitellä Finnsusp Oy:n ja/tai sen lukuun toimivien yhteistyökumppaneiden edustajat, mukaan lukien tietyissä poikkeustapauksissa ohjelmistotalot, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan asiakasrekisterin käsittelyyn liittyviä ohjeita ja toimintatapoja. Asiakasrekisterin käsittelyoikeudet myönnetään siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät.

Kaikki asiakastiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käsitteleviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisteri sijaitsee Finnsusp Oy:n tietojärjestelmässä, johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännöllisin väliajoin kopioimalla.  Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Toimittajien tietoja luovutetaan tilitoimistoon maksuliikenteen hoitamista varten.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla ja työnhakijalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä osoitteeseen Finnsusp Oy, Laatupäällikkö, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto. Rekisterinpitäjä ilmoittaa samalla rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja luovutetaan. Asiakasrekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia.

KIELTO-OIKEUS

Asiakas voi antaa Finnsusp Oy:lle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia sekä peruuttaa antamansa suostumuksen ilmoittamalla tästä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Työnhakijan henkilötietoja ei luovuteta suoramainontaa, suoramarkkinointia, tai tutkimusten, kampanjoiden ja kilpailuiden järjestämistä varten.